Informacje o projekcie

Loading color scheme

Informacje o projekcie

Logo

Złożony przez nas wniosek o dofinansowanie mikroprojektu pod nazwą  „OBLICZA NATURY” (INT/EB/BES/1/VI/A/0242) uzyskał akceptacją, a co za tym idzie i dofinansowanie!

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020 na realizację projektu przeznaczonych zostanie 85% całości kosztów (43 985,85 EUR) czyli 37 387,97 EUR. Pozostałe 15% pochodzić będzie ze środków budżetu państwa oraz środków własnych beneficjenta czyli Babiogorskiego Centrum Kultury im. dr U. Janickiej-Krzywdy w Zawoi. Projekt mógł zostać rozpatrzony i dofinansowany dzięki przychylności naszego słowackiego partnera, którym jest gmina Oravska Polhora. Instytucją wdrażającą jest Stowarzyszenie „Region Beskidy”, którego zadaniem jest prowadzenie działań z zakresu Programu Współpracy Transgranicznej na obszarze Euroregionu Beskidy.

Projekt przewiduje takie działania, jak np.
- cykl warsztatów dla dzieci, które odbywać się będą w różnych przysiółkach Zawoi i Skawicy
- plenerowy festiwal LAND ART.
- mini happenig LAND ART u naszego partnera na Słowacji
- czy wydanie książeczki

Wszystkie działania łączą dwa hasła: NATURA I SZTUKA.

Na naszej podbabiogórskiej ziemi obie przenikają się tworząc nierozerwalną wartość. Postaramy się ją przedstawić i zachować w tym projekcie właśnie w takich jak wymienione działaniach. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału! Szukajcie informacji na naszej stronie, facebooku i na plakatach!

 

Opis i cele projektu:

Teren pogranicza polsko-słowackiego w regionie Babiej Góry jest terenem niezwykle bogatym przyrodniczo. Mieszkańcy tych terenów od wieków czerpali z jego bogactwa, zdobywając w ten sposób  pożywienie i schronienie, a także pracę i zarobek. Festiwal Land Artu prezentujący dziedzinę sztuki powiązaną z ziemią, krajobrazem, środowiskiem naturalnym i zakładający użycie przyrody jako tła lub inspiracji nią stanowi jeden z elementów mikroprojektu. Wpisuje się znakomicie w tworzenie nowoczesnej oferty turystycznej i kulturalnej regionu. Proponowany festiwal land-artu wraz z towarzyszącymi mu spotkaniami warsztatowymi i happeningiem oraz publikacją stały się innowacyjnymi rozwiązaniami, a ich oddziaływanie po obu stronach granicy pokazało nie tylko przyrodniczą jedność tego terenu, ale i bogactwo naturalne i kulturowe.

Przedstawiony projekt doskonale wpisuje się w Program EWT zwiększając atrakcyjność dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza tak pod względem poprawy jego jakości, jak i przyczyniając się do wzrostu jego wartości turystycznej, kreując nowe aktywności w miejscowościach o znacznym a niewykorzystanym potencjale, wskazując na ochronę bioróżnorodności oraz środowisko naturalne go regionu, a także dając możliwość stworzenia własnych lustrzanych po obu stronach granicy ofert kulturowych i turystycznych.

 

Celem ogólnym projektu jest wykorzystanie potencjału dziedzictwa przyrodniczego, a także kulturowego regionu pogranicza jako inspiracji twórczej. Wpisuje się on w cel Programu, którym jest  „Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców”, a także koresponduje z celami operacyjnymi I osi priorytetowej - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.
Realizacja mikroprojektu zwraca uwagę na obszary u podnóża Babiej Góry i przyczynia się do wykorzystania ich potencjału przyrodniczego (tak przyrody ożywionej, jak i nieożywionej) w nieinwazyjnej formie inspiracji dla sztuki.

 

Cele szczegółowe mikroprojektu:

I - Zwiększenie wachlarza aktywności w regionie w oparciu o jego dziedzictwo przyrodnicze
Podniesienie atrakcyjności pogranicza wokół masywu Babiej Góry jest jednym ze sposobów wykorzystania cennych wartości przyrodniczych tego obszaru.

II - Uwrażliwienie na piękno i siłę dziedzictwa przyrodniczego regionu
Cel ten wpisuje się w idee zasad zrównoważonego rozwoju i sprzyja ochronie dziedzictwa przyrodniczego podkreślając jego wybitną na tym obszarze bioróżnorodność. Zwrócenia uwagi na piękno otaczającej przyrody, krajobraz i kulturę wywołuje związek emocjonalny, a ten z kolei przekłada się na dbałość o ich kondycję i zachowanie dla kolejnych pokoleń.

 

Zadanie Inspirowane naturą – festiwal Land Art
Wybrane miejsce do tworzenia i prezentacji znajduje się na jednym ze wzgórz u samych stóp Babiej Góry, w Zawoi Paluchówce. Od 13 do 22 sierpnia były tam tworzone przez 6 artystów prac w terenie. Wernisaż festiwalu zgromadził 22.VIII grono 106 uczestników (w tym 35 przedstawicieli partnera słowackiego -  Oravskiej Polhory), którzy przemierzyli trasę prowadzącą kolejno
do każdej z 6-ciu instalacji. Wernisaż zakończył się poczęstunkiem. Festiwalowi
towarzyszyły inne wydarzenia. Materiał zdjęciowy wykonany podczas Festiwalu, posłużył do zilustrowania katalogu festiwalu, w którym obok fotografii znalazł się tekst przybliżający idee land artu i podkreślał jego znaczenie dla promocji walorów przyrodniczych pogranicza polsko-słowackiego w rejonie babiogórskim.
Zachętą do odwiedzenia i obejrzenia instalacji land-artu przekazu były spot i film. O promocję wydarzenia zadbano także w nietypowy sposób zapraszając do udziału w wernisażu poprzez częstowanie oznakowanymi jabłkami prosto z wiklinowych koszyków. Drugim ważnym wydarzeniem realizowanym w ramach tego zadania był happening przybliżający idee land-artu po stronie partnera słowackiego. Po zniesieniu obostrzeń na obszarze Słowacji został zorganizowany happening, w którym wzięło udział 30 osób. 9 osób reprezentujących stronę beneficjenta udało się do Oravskiej Polhory, by wspólnie stworzyć prace inspirowane naturą i z naturalnych materiałów. Za materiał podstawowy posłużył śnieg, a także wiklina, z której stworzone "wrzeciona" ozdobiły jedną z podbabiogórskich polan na terenie Orawskiej Polhory. Został także zorganizowany poczęstunek dla uczestników happeningu.
Reasumując w ramach zadania Inspirowane naturą - festiwal land art udało się zrealizować wszystkie zaplanowane działania:
- wykonano 6 instalacji w oparciu o umowy o dzieło
- zapewniono materiały do ich stworzenia
- zapewniono noclegi dla artystów tworzących instalacje festiwalu
- zapewniono wcześniejsze zaplanowanie miejsca i całego przedsięwzięcia, na tyle na ile
było to możliwe angażując komisarza festiwalu
- zorganizowano catering podczas wernisażu dla ponad 100 osób
- zapewniono transport przedstawicielom partnera, aby umożliwić im udział w wernisażu festiwalu
- przygotowano katalog festiwalu - pozyskano fotografię i teksty, zadbano o ich tłumaczenie na j. słowacki oraz opracowanie graficzne, a także wydanie drukiem 500 szt. katalogu (część nakładu trafiła do partnera słowackiego)
- przygotowano projekt plakatu i wydrukowano go w 60 egz.
- zrealizowano i wyemitowano spot i film ilustrujący/promujący wydarzenie
- przygotowano promocję w postaci jabłek rozdawanych z koszyków
- zorganizowano happening oraz poczęstunek podczas niego
- zapewniono transgraniczny charakter happeningu poprzez przejazd Polaków do Orawskiej Polhory.
Beneficjent dołożył wszelkich starań, aby pomimo utrudnień osiągnąć zamierzone efekty i rezultaty.

Wskaźniki:
1.5 Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza

Działaniem "miękkim" będzie festiwal Land Artu oraz landartowy happening po stronie słowackiej. Na działanie składają się szeroko zakrojone działania informacyjna oraz sam festiwal z jego wernisażem i happening w Orawskiej Polhorze
2 szt. - 100%
Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych 136 osób - 104,62%

 

Zadanie p.n. Inspirowane roślinami - spotkania warsztatowe realizowane
były przez cały czas trwania projektu w okresach, kiedy obowiązujące obostrzenia związane z pandemią COVID-19 na to tylko pozwalały. Okres letni szczególnie sprzyjał zaplanowanym w postaci warsztatów aktywnościom w ramach tego zadania. Pierwsze warsztaty odbyły się 17 i 18 maja - wtedy wzięło w nich udział 35 dzieci - czyli w I-szym etapie realizacji projektu; pozostałe były realizowane w II-gim końcowym etapie w następujących terminach 16 czerwca 2021 roku, 10, 19 i 24 lipca oraz 14 sierpnia 2021 roku, a także 24 (dwa warsztaty) i 26 marca 2021 roku,  a także na Słowacji w marcu w 3 spotkaniach (24, 24 i 26), w których brało udział
łącznie 47 osób ze strony partnera słowackiego. Warsztaty po stronie polskiej odbywały się w różnych lokalizacjach, tak aby umożliwić udział w spotkaniach warsztatowych dzieciom i młodzieży zamieszkujących różne przysiółki gminy Zawoja. Zajęcia odbywały się w oparciu o materiały, które zapewniali prowadzący, a tematyka zajęć była na tyle zróżnicowana, aby mogła trafić w różne gusta. Zajęcia odbywały się w salach i na świeżym powietrzu. Każde z zajęć zostało tak zaplanowane, aby uczestnicy mogli w jak największym stopniu skorzystać z przekazywanych w oparciu o autorskie scenariusze treści i trwało min. 3 godziny.
Warsztaty cieszyły się dużym powodzeniem wśród mieszkańców gminy Zawoja, a także gości odwiedzających ten teren. Stanowiły doskonałe uzupełnienie pierwszego zadania, i tak jak ono wskazywały na niemal nieograniczoną inspirację, jaka płynie ze świata natury. W ramach niniejszego zadania została wydana w nakładzie 2 tys. egzemplarzy książeczka dla dzieci. Część nakładu trafiła do partnera projektu. W oparciu o stosowne umowy został na podstawie specjalnie przygotowanych i przetłumaczonych tekstów oraz 30 fotografii opracowany projekt graficzny książeczki.

 

Wskaźniki:
1.5 Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza warsztaty dla dzieci polskich i słowackich 10 spotkań  – 100%
Nakład publikacji 2 000 egz. -  100,00%
Publikacja  1 tytuł -  100,00%

Mikroprojekt p.n. OBLICZA NATURY realizowany był od stycznia 2021 do marca 2022 roku.